Thông báo về Trovemat T2

Máy rút tiền điện tử tiền mặt và rút tiền mặt. Công suất tiền giấy là ghi chú 900 cho tiền mặt và ghi chú 2000 để rút tiền mặt. Thiết bị phân phối tiền mặt hỗ trợ các loại ghi chú 2. Kích thước vật lý là: 24 x 24 x 50 trong (60 x 60 x 140 cm). Trọng lượng là 210 lbs (100 kg).

cũ hơn bài viết mới hơn