Máy ATM Bitcoin tiền mặt để bán

Máy rút tiền tự động Bitcoin (BCH) với tùy chọn rút tiền mặt và rút tiền mặt. Tiền mặt chỉ bắt đầu từ $ 1000. Máy chủ không bắt buộc. Tùy chọn miễn phí bản quyền có sẵn.

Giao diện người dùng sẽ hiển thị giá BCH và phí ATM hiện tại.