Dash ATM để bán

Máy rút tiền tự động Dash để bán với tùy chọn rút tiền mặt và rút tiền. Tiền mặt chỉ bắt đầu từ $ 1000. Máy chủ không bắt buộc. Tùy chọn miễn phí bản quyền có sẵn.

Giao diện người dùng sẽ hiển thị giá Dash hiện tại và Phí ATM.